آسپیرین در پیشگیری اولیہ از بیماریهای قلبی _عروقی مفید نیست

0
69
آسپیرین در پیشگیری اولیہ از بیماریهای قلبی _عروقی مفید نیست

عضو ھیات علمی دانشگاہ علوم پزشکی شہید بہشتی :
آسپیرین در پیشگیری اولیہ از بیماریهای قلبی _عروقی مفید نیست

عضو ھیات علمی دانشگاہ علوم پزشکی شہید بہشتی اعلام کرد : آسپیرین بہ عنوان یک داروی پر چالش در پیشگیری اولیہ از بیماریهای قلبی _عروقی مطرح بودہ است در حالی کہ در سال ھای اخیر با مطالعاتی کہ صورت گرفتہ است آسپیرین در پیشگیری اولیہ از بیماریهای قلبی _عروقی مفید نیست.

فرزانہ داستان در گفت و گو با نشریہ پزشکان ایرانی با بیان این مطلب گفت : ریسک بالای مرگ و میر و ناتوانایی ھای وابستہ کنندہ در طول زندگی افراد در ارتباط است ، از میان وقایع متنوع خونریزی ماژور مرتبط با مصرف آسپیرین ، خونریزی داخل جمجمہ ای از اھمیت ویژہ ای برخوردار است. بنابراین مصرف این دارو در پیشگیری اولیہ وجود ندارد.

وی افزود : تصمیم گیری در خصوص تجویز آسپیرین باید بہ تناسب شرایط فردی ھر بیمار و بر اساس سنجش ریسک در مقابل مزایا صورت بگیرد. البتہ تجویز ھمزمان آسپیرین با ھدف پیشگیری اولیہ با یک داروی مہارکنندہ پمپ می تواند در کاھش ریسک خونریزی ھای شدید گوارشی تاثیر گذار باشد.

این عضو ھیات علمی دانشگاہ علوم پزشکی شہید بہشتی بیان داشت : بہ طور معمول ریسک وقایع قلبی _عروقی را بیش از اندازہ واقعی تخمین می زنند بنابراین بہ دلیل اینکہ ارزیابی ریسک وقایع قلبی _عروقی در حال افزایش است و یا سایر راھکارھای پیشگیرانہ ھمچون مصرف استاتین ھا بہ راحتی در دسترس نیست، آسپیرین بہ عنوان یک مداخلہ ارزان قیمت می تواند نقش مہمتری ایفا کند.

وی ادامہ داد : در صورت اصلاح شیوہ زندگی بیمار میزان ریسک قابل تغییر خواھد بود. بنابراین شرایط و تغییرات فردی نیز می تواند کمک کنندہ باشد. اقدامات ھمچون ترک سیگار و کنترل فشار خون در راستای کاھش ریسک باید توسط پزشکان در نظر گرفتہ شود.

آسپیرین در پیشگیری اولیہ از بیماریهای قلبی _عروقی مفید نیستآسپیرین در پیشگیری اولیہ از بیماریهای قلبی _عروقی مفید نیست

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید