آمار قاچاق محصولات آرایشی بھداشتی

0
478
آرایشی بھداشتی

دکتر محمد رضا شانہ ساز رییس سازمان غذا و دارو در نشست خبری ھمایش و نمایشگاہ ایران کازمتیکا :
آمار قاچاق فرآوردہ ھای آرایشی و بھداشتی در کشور ۱/۶ میلیارد دلار است کہ با حضور بازیگران اصلی در تولیدات محصولات و برچسب اصالت کمک می کنند تا این رقم کاھش پیدا کند.

برای کنترل قاچاق فرآوردہ ھای آرایشی و بھداشتی با ھمکاری وزارت صمت و سایر بخش ھا محورھایی را تعریف کردیم.
بیشترین قاچاق فرآوردہ ھای آرایشی و بھداشتی در محصولاتی کہ مصرف پوستی و مو دارد.

تشویق تولید داخل از محورھای اصلی است کہ بخش خصوصی در این زمینہ خوب کار کردہ و تجار نقش مہمی را در این حوزہ انجام می دھد.

برچسب ھای اصالت برای ھمہ مصرف کنندگان واحدھای تولیدی فراھم می شود.

اقلام آرایشی و بھداشتی یکی از بخش ھای مہم مصرفی آحاد جامعہ است و مصرف آن در کشور از میانگین مصرف جہانی بالاتر است.

دومین و نمایشگاہ نمایشگاہ ایران کازمتیکا از ۳ تا ۵ دیماہ در مرکز ھمایش ھای بین المللی ھتل المپیک بہ منظور ارائہ اطلاعات صحیح سازمان غذا و دارو و گفت و شنودھای شرکت ھای داخلی و خارجی برگزار می شود.
مردم را باید بہ مصرف صحیح و فرآوردہ ھای معتبر عادت کنند.

آرایشی بھداشتی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید