بیماریهای متابولیک ارثی و تشخیص بہ موقع

0
562
بیماریهای متابولیک

رییس مرکز طبی کودکان در گفت و گو با نشریہ پزشکان ایرانی :

رییس مرکز طبی کودکان اعلام کرد : بیماریهای متابولیک ارثی اختلالاتی ھستند کہ علت آن ژنتیک است و در نتیجہ یک نقص ژنتیک اختلال در یکی از چرخہ ھای مسیرھای سوخت و ساز داخل سلولی یا ارتباط بین سلولی بہ وجود می آید.

شروین بدو در گفت و گو با نشریہ پزشکان ایرانی با بیان این مطلب گفت : بیماریهای متابولیک ارثی  موجب می شود آن عضو ارتباطی کہ با مابقی اعضای بدن سروکار دارد دچار اختلال شوند.

وی افزود :  سیستم عصبی کہ بر اثر یک متابولیک ارثی اختلالاتی در عملکرد سیستم عصبی اختلالات ھوشیاری ، تشنجی یا سایر موارد ایجاد شود، اگر این بیماریہا بہ موقع تشخیص دادہ شود، مشکلات کمتر می شود.

رییس مرکز طبی کودکان ادامہ داد : تغذیہ بیمار مبتلا و ارائہ مواد مکمل بہ بیماران بسیار مہم است تا کمبود ھای بدن رفع بشود.
بدو گفت : در کشورھایی کہ ازدواج ھای بیشتری از ژن ھای مغلوب وجود دارد، بیماریهای متابولیک ارثی بیشتر است. البتہ فقط ازدواج ھای فامیلی علت بروز بیماریهای متابولیک ارثی نیست.

بلکہ مجموعہ ای از عوامل بروز اختلالات متابولیک است کہ مھمترین مسئلہ پراکندگی میزان جہش ھایی کہ در یک منطقہ وجود دارد عوامل محیط تاثیرگذار است.

بیماریهای متابولیکصبی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید