حمایت از تولید داخلی سیاست اصلی ما است

  0
  373
  سعید نمکی در افتتاحیہ پنجمین نمایشگاه ایران فارما : حمایت از تولید داخلی سیاست اصلی ما است

  سعید نمکی در افتتاحیہ پنجمین نمایشگاه ایران فارما :
  حمایت از تولید داخلی سیاست اصلی ما است

  ھموارسازی نظام بورکراتیک کشور برای تولید صنعت داروسازی کشور در راس کارھای وزارت بھداشت است
  ھیچ پروندہ ای نباید بیشتر از یک ھفتہ بی جواب بماند افراد در صورتی کہ مشاھدہ کردند جواب پروندہ بیشتر از یک ھفتہ بہ طول انجامید با سامانہ ۱۹۰ تماس بگیرند
  ھمہ باید برای توسعہ تولیدات داخل دارویی تلاش کنیم
  باید بر قدرت شرکت ھای دانش بنیان تکیہ کنیم و آخرین امید ما در این راہ بعد از تکیہ بر توانمندی ھای داخلی استفادہ از شرکت ھای خارجی است
  در حال حاضر ۲۰۰ شرکت دانش بنیان داریم
  تامین داروھای اساسی مردم در سخت ترین زمان تحریم ھا قرارداریم
  اقتصاد دارویی کشور در عرصہ تولید، توزیع و عرضہ داروخانہ ھا مطلوب نیست

  حمایت از تولید داخلی سیاست اصلی ما است

   

   

  نشریه پزشکان ایرانی-دو هفته نامه پزشکی و پیراپزشکی  با هدف کمک به ازتقا دانش پزشکی منتشر و در اختیار علاقمندان قرار گرفت.این نشریه بر خود فرض می داند با جمع آوری مطالب از داخل و خارج از کشور ،این رسالت خود را انجام بدهد.

  نشریه پزشکان ایرانی با انتشار زمان بندی دقیق کنگره های پزشکی در داخل ایران و انتشار جدید ترین گایدلاین های روز دنیا و همچنین مطالعات انجام شده در سراسر جهان ،چکیده مقالات ارائه شده در کنگره های برگزار ده در جهان گامی کوچک در جهت ارتقا دانش پزشکی در کشور عزیزمان ایران بردارد.

  دو هفته نامه پزشکان ایرانی با گستره توزیع سراسری در کلیه کنگره های پزشکی ،داروئی ….توزیع می گردد و همچنین برای علاقمندان با سیستم پستی ارسال می گردد.

  ارسال یک پاسخ

  لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
  لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید