دکتر صیاد دبیر شورای شبکہ ملی اھداء کنندگان سلول ھای بنیادی

0
84
55 ھزار نفر در کشور عضو شبکہ ملی اھداء کنندگان سلول ھای بنیادی خون ساز ایران ھستند

دکتر صیاد دبیر شورای شبکہ ملی اھداء کنندگان سلول ھای بنیادی :

۵۵ ھزار نفر در کشور عضو شبکہ ملی اھداء کنندگان سلول ھای بنیادی خون ساز ایران ھستند

۵۵ ھزار و یک اھداء کنندگان بزرگسال و ۸ ھزار و ۶۵۰ بندناف دارای آزمایش در کشور وجود دارد

این شبکہ دارای ۱۶ مرکز است کہ در تہران شامل سازمان انتقال خون، مرکز طبی کودکان، بیمارستان محک، آزمایشگاہ ژنتیک، بیمارستان شریعتی و

ھمچنین درشہرستان ھا در حوزہ سلول ھای بنیادی فعالیت دارند و ھفت مرکز تحت نظارت دانشگاہ ھای علوم پزشکی ایران ھستند

۹۵۷،۲۴۲ یورو میزان خروج سلول ھای بنیادی بہ خارج از کشور طی سال ھای ۹۱ تا ۹۴ بودہ است

دکتر صیاد دبیر شورای شبکہ ملی اھداء کنندگان سلول ھای بنیادی

۵۵ ھزار نفر در کشور عضو شبکہ ملی اھداء کنندگان سلول ھای بنیادی خون ساز ایران ھستند

 

55 ھزار نفر در کشور عضو شبکہ ملی اھداء کنندگان سلول ھای بنیادی خون ساز ایران ھستند

 

نشریه پزشکان ایرانی-دو هفته نامه پزشکی و پیراپزشکی  با هدف کمک به ازتقا دانش پزشکی منتشر و در اختیار علاقمندان قرار گرفت.این نشریه بر خود فرض می داند با جمع آوری مطالب از داخل و خارج از کشور ،این رسالت خود را انجام بدهد.

نشریه پزشکان ایرانی با انتشار زمتان بندی دقیق کنگره های پزشکی در داخل ایران و انتشار جدید ترین گایدلاین های روز دنیا و همچنین مطالعات انجام شده در سراسر جهان ،چکیده مقالات ارائه شده در کنگره های برگزار ده در جهان گامی کوچک در جهت ارتقا دانش پزشکی در کشور عزیزمان ایران بردارد.

دو هفته نامه پزشکان ایرانی با گستره توزیع سراسری در کلیه کنگره های پزشکی ،داروئی ….توزیع می گردد و همچنین برای علاقمندان با سیستم پستی ارسال می گردد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید