سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به منتقدین سیاستهای جمعیتی وزارت بهداشت

0
216
بروز «سرطان» در ایران بسیار کمتر از متوسط جهانی است
بروز «سرطان» در ایران بسیار کمتر از متوسط جهانی است

سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به منتقدین سیاستهای جمعیتی وزارت بهداشت:

یک میلیون و صد و بیست و پنج هزار نفر در هر سال به جمعیت کشور افزوده شده است/میزان باروری کل از عدد ۱.۸ در سال ۱۳۹۰ به ۱.۹ در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته استدکتر حریرچی گفت: در طی سه سال گذشته به طور متوسط بیش از یک میلیون و صد و بیست و پنج هزار نفر در هر سال به جمعیت کشور افزوده شده و این افزایش به طور مشخص، ناشی از افزایش میزان موالید و در عین حال کاهش مرگ و میر بوده است.به گزارشخبرنگار نشریه پزشکان، دکتر ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به منتقدین سیاستهای جمعیتی وزارت بهداشت ضمن بیان این مطلب گفت: پس از ابلاغ سیاست های کلی جمعیت توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ مبتنی بر وظایف محوله به وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی سر فصل های متعددی بعنوان مداخلات و برنامه هایی در راستای اجرائی سازی سیاست های کلی جمعیت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مد نظر قرار گرفت .قائم مقام وزیر بهداشت با بیان این که همزمان با اجرای برنامه های وزارت بهداشت در راستای سیاستهای کلی جمعیت، میزان باروری کل از عدد ۱.۸ در سال ۱۳۹۰ به ۱.۹ در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است، گفت: این افزایش، همگام با تداوم افزایش تولدها در فاصله سال های یاد شده %