سه ھزار نیروی جدید بہ اورژانس کشور اضافہ می شود

  0
  378
  سه ھزار نیروی جدید بہ اورژانس کشور اضافہ می شود

  سعید نمکی وزیر بھداشت و درمان در آیین چہل و چہارمین روز ملی اورژانس :

  ۳ ھزار نیروی جدید بہ اورژانس کشور اضافہ می شود

  در تلاش ھستیم دانشکدہ فوریت ھای پزشکی از نیمہ دوم امسال بہ عنوان اولویت اول قرار دارد و بہ دنبال آن تکنسین ھای مجرب خانم تربیت خواھیم کرد

  سه ھزار نیروی جدید بہ اورژانس کشور اضافہ می شود

  ما بہ فکر ھوشمندسازی روزافزون در اورژانس کشور ھستیم. ھر چہ اورژانس ھوشمندساز تر شود با سرعت زیادی می توانیم بہ مردم خدمت ارائہ کنیم

  زمان از دست رفتہ در اورژانس در دقایق طلایی کوتاہ تر شدہ است
  تلاش داریم مشارکت بخشی را در راستای رفع مشکلات اورژانس با ھمکاری پلیس، وزارت کشور و سایر سازمان ھا افزایش بدھیم. در این راستا طرح مدیریت ترومای کشور را تجربہ کردیم

  جامعہ محوری، محلہ محوری و خانوادہ محوری را باید داشتہ باشیم
  طرح ھر خانہ یک پایگاہ سلامت را ازمہرماہ امسال اجرا می کنیم بہ طوری کہ افرادی را انتخاب می کنیم و آموزش ھای فوریت ھای پزشکی را بہ آن ھا ارائہ می دھیم

  ۳ ھزار نیروی جدید بہ اورژانس کشور اضافہ می شودسه ھزار نیروی جدید بہ اورژانس کشور اضافہ می شود

  نشریه پزشکان ایرانی-دو هفته نامه پزشکی و پیراپزشکی  با هدف کمک به ازتقا دانش پزشکی منتشر و در اختیار علاقمندان قرار گرفت.این نشریه بر خود فرض می داند با جمع آوری مطالب از داخل و خارج از کشور ،این رسالت خود را انجام بدهد.

  نشریه پزشکان ایرانی با انتشار زمان بندی دقیق کنگره های پزشکی در داخل ایران و انتشار جدید ترین گایدلاین های روز دنیا و همچنین مطالعات انجام شده در سراسر جهان ،چکیده مقالات ارائه شده در کنگره های برگزار ده در جهان گامی کوچک در جهت ارتقا دانش پزشکی در کشور عزیزمان ایران بردارد.

  دو هفته نامه پزشکان ایرانی با گستره توزیع سراسری در کلیه کنگره های پزشکی ،داروئی ….توزیع می گردد و همچنین برای علاقمندان با سیستم پستی ارسال می گردد.

  ارسال یک پاسخ

  لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
  لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید