شرکت ھای تامین کنندہ مواد اولیہ دارو با شرایط سختی مواجہ ھستند

0
229
رضا آسودہ مدیر عامل دارو گستر نخبگان: شرکت ھای تامین کنندہ مواد اولیہ دارو با شرایط سختی مواجہ ھستند

رضا آسودہ مدیر عامل دارو گستر نخبگان:

شرکت ھای تامین کنندہ مواد اولیہ دارو با شرایط سختی مواجہ ھستند

مدیر عامل دارو گستر نخبگان اعلام کرد : افرادی کہ در زنجیرہ تولید دارو ھستند می دانند کہ در حال حاضر شرایط دشوار است و شرکت ھای تامین کنندہ مواد اولیہ موادنیازشان را بہ سختی تہیہ می کنند.

رضا آسودہ در حاشیہ پنجمین نمایشگاہ ایران فارما در گفت و گو با نشریہ پزشکان ایرانی گفت : کار ما در شرکت ھای تولید و توزیع دارو نسبت بہ گذشتہ سخت تر است و باید بتوانیم دارو را از تامین کنندہ کہ با شرایط فعلی تولید می شود را بہ موقع بفروشیم و ھزینہ آن را سر موقع بہ تامین کنندہ برگردانیم.

وی افزود : در چرخہ تولید و توزیع دارو ، شرکت ھای پخش دارو و پخش ھای سراسری دارو کار حساسی دارند. زمانی پروسہ تولید و برگشت پول کامل می شود کہ این دارو توسط شرکت پخش دارو بتواند امکانات توزیع خوبی داشتہ باشد و ما بتوانیم بہ سرعت داروی مصرفی را در سراسر کشور توزیع کنیم.
آسودہ ادامہ داد : اگر کار توزیع دارو بہ درستی انجام نشود کیفیت دارو پایین می آید و رضایتمندی مشتری را بہ دنبال نخواھد داشت.

وی بہ نمایشگاہ ایران فارما اشارہ کرد و بیان داشت : ایران فارما اتفاق خوبی است کہ پنج سال است کہ برگزار می شود. این رویداد موجب می شود ھمہ افرادی کہ در زنجیرہ تولید و تامین و توزیع دارو ھستند در یکجا دور ھم جمع کند و می توانیم در این رویداد از شرایط و موانع دارو آشناشویم و تامین کنندگان دارو نیز بتوانند مشتریان خود را در این نمایشگاہ پیدا کنند.

مدیر عامل شرکت دارو گستر گفت : در حال حاضر صادرات در ایران بہ سایر کشورھا سخت است و ما می توانیم با برگزاری ایران فارما برای کشورھای ھمسایہ این جاذبیت را فراھم آوریم کہ در این نمایشگاہ حضور پیدا کنند. البتہ اگر شرایط درست شود شرکت ھای تولید و تامین کنندہ نیاز بہ صادرات دارند.

آسودہ افزود : با برنامہ ریزی می توانیم نمایشگاہ ایران فارما را بہ نمایشگاہ بین المللی تبدیل کنیم و داروی با کیفیتی کہ تولید می کنیم را بہ دست کشورھای ھمسایہ برسانے.

شرکت ھای تامین کنندہ مواد اولیہ دارو با شرایط سختی مواجہ ھستند

رضا آسودہ مدیر عامل دارو گستر نخبگان: شرکت ھای تامین کنندہ مواد اولیہ دارو با شرایط سختی مواجہ ھستند

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید