طی چہار ماھہ ابتدایی امسال حدود ۳۷ درصد اھدای عضو داشتیم کہ نسبت بہ سال ھای گذشتہ رشد داشتیم

  0
  644

  مہدی شادنوش رییس مرکز مدیریت پیوند بیماریهای وزارت بھداشت و درمان در نشست خبری معاونت درمان ھفتہ دولت:
  طی چہار ماھہ ابتدایی امسال حدود ۳۷ درصد اھدای عضو داشتیم کہ نسبت بہ سال ھای گذشتہ رشد داشتیم

  در پیوند کلیہ از ۵۳ ھزار پیوند گذشتیم بہ طوری کہ دانشگاہ ھای علوم پزشکی شیراز با ۵۵۰۰ پیوند کبد را طی ھفتہ گذشتہ جشن گفتند. مرکز پیوند کبد در شیراز از بالاترین تعداد پیوند کبد در جہان دارد و سالیانہ ۷۰۰ پیوند کبد دارد

  در کشور در پیوند قلب از مرز ۱۳۰۰ پیوند گذشتیم و نتایج آن قابل توجہ است

  با ھر مرگ مغزی تا ۸ عضو و ۵۳ بافت امکان‌پذیر است
  با توجہ بہ اینکہ پیوند مغز و استخوان نجات بخش برخی بیماری ھا است این پیوند رشد چشمگیری دارد
  کمک کنیم اھدای سلول ھای بنیادی فرھنگ سازی شود
  ھفتم مہرماہ روز اھدای سلول ھای بنیادی را جشن خواھیم گرفت کہ مردم بدانند کہ بدون ھیچ درد و رنجی با نمونہ سادہ از بزاق دھان انجام می شود
  ۵۰ درصد پیوند عضو نیاز بہ فرھنگ سازی است کہ رسانہ ھا می توانند در این راہ کمک کنند
  این ادعا را داریم کہ در شکنندہ ترین بیماران این امکان را فراھم می کنیم کہ اثربخشی را بہ بشریت تقدیم کنیم

  طی چہار ماھہ ابتدایی امسال حدود ۳۷ درصد اھدای عضو داشتیم کہ نسبت بہ سال ھای گذشتہ رشد داشتیم

  ارسال یک پاسخ

  لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
  لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید