عسل در پیشگیری از آسیب باتری های تکمه ای

0
677
Eat a battery in children

عسل در پیشگیری از آسیب باتری های تکمه ای،باتری های تکمه ای (button battery) که توسط کودکان بلعیده می شوند موجب آسیب تأثیرگذار بر آستر پوششی گلو و مری می شود و اثر بالقوه ای در پدیدآمدن اختلال بارز در عمل بلع هم در کوتاه مدت به علت ضایعه مخاطی و هم در درازمدت به علت تشکیل جوشگاه می گذارد.

آسیب جدی می تواند ظرف دو ساعت از خوردن باتری شود که ممکن است منجر به مرگ گردد بنابراین هرگونه تحقیقی که آسیب ناشی از باتری را پس از بلع تا هنگام خروج آن از طریق جراحی به حداقل برساند پیامد سو آن را بهبود خواهد بخشید.

بر طبق پژوهش هایی که در بیمارستان کودکان فیلادلفیا صورت پذیرفته است، عسل به موازات تجویز داروی پانسمان کننده ای به نام سوکرالفیت اثرات محافظتی برجا خواهند گذاشت

پژوهشگران به این جمع بندی رسیدند که در دوره بحرانی بین خوردن باتری تکمه ای تا خارج کردن آن از طریق آندوسکوپی، تجویز فوری عسل و مصرف مکرر آن اثر بالقوه ای در کاهش شدت ضایعه دارد و پیامد بیماری را بهبود می بخشد.

به طور اساسی اگر کودک باتری تکمه ای را ببلعد والدین باید به کودک یک قاشق چایخوری در خانه هرچه زودتر بخورانند سپس کودک را به بیمارستان برسانند. جایی که سوکرالفیت تجویز می شود این امر باعث می شود که آسیب گلو در اثر باتری تکمه ای به حداقل رسیده تا باتری خارج گردد.

باید توجه داشت که عسل در شیرخواری که کمتر از یکسال دارد نباید تجویز کرد چون خطر بوتولیسم شیرخواران وجود دارد.

باتری های تکمه از حیث پزشکی قانونی:

این ارمغان نوین فن آ وری به عنوان جسم خارجی آسیب قابل ملاحظه ای ایجاد می کند اگر در محل برای هر مدت زمانی که بماننداگر در بینی یا در مری بمانند ایجاد سوختگی با تورم بارز و خطر تنگی متعاقب ان می نمایند
اقامه دعوی از آنجا نضج می گیرد که کودک بطور اضطراری درمان نشود ودر فهرست دردسترس عادی در آینده قرار گیرد.
دکتر عبدالحمید حسین نیا (متخصص ENT)

منبع:
PH Neutralizing
Esophageal
Irrigation a novel/ initigation hStrategy for button battery/ingur/
Laryngoscope Jone22
۲۰۱۸ http//dplong/10.
۱۰۰۲/lar/27312

۲)Scott Brown;s Ear Nose Throat
Medical negligence in otolaryngology
Chapter39b
Pp447
Vol1 Basic science
۲۰۱۸

دکتر عبدالحمید حسین نیا (متخصص ENT)

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید