فناوری ھای دیجیتال پزشکی و سلامت

0
154
فناوری ھای دیجیتال پزشکی و سلامت

علیرضا سلیمی دبیر رویداد کارآفرینی فناوری ھای دیجیتال پزشکی و سلامت :
آیندہ نظام پزشکی کشور در دست جوانان در دست اختراعات و ابداعات جدید است کہ چہرہ پزشکی تغییر پیدا خواھد کرد
برای اختراعات، ابداعات و نو آوری ھا نیاز بہ بسترھای لازم داریم
این عزم را داریم کہ با فلت فرم ھایی ایجاد کنیم تا از آن در راستای ابداعات جدید استفادہ کنیم

موحدی معاون پژوھشی و صنعتی دانشگاہ شریف :
آیندہ کشورمان بہ دست جوانان در حوزہ رویداد و کارآفرینی است
آیندہ اقتصادی مبتنی بر کارآفرینی است کہ دانشگاہ صنعتی شریف بہ عنوان یکی از دانشگاہ ھای پیشتاز کشور با حوزہ ھای پزشکی ، سازمان نظام پزشکی و وزارت بھداشت ھمکاری تنگاتنگ دارد کہ با این ھمکاری اتفاقات جدیدی رخ می دھد
دانشگاہ صنعتی شریف این آمادگی را دارد تا در راستای حوزہ پزشکی و سلامت خدمت رسانی کنند
ھمہ دانشجویانی کہ در رویداد کارآفرینی و فناوری ھای دیجیتال پزشکی حضور پیدا کردند، با بہرہ مندی از فرصت ھا، کارآفرین ھای آیندہ کشورمان باشند

معاون اختراعات وزارت ارتباطات در اختتامیہ رویداد کارآفرینی فناوری ھای دیجیتال :
در فضای کسب و کار دولت، مردم، کسب و کار و اشیا بازیگران اصلی ھستند کہ این فضا با مشکلاتی در حوزہ فرھنگ سازی و آموزشی کہ جای ایجاد شغل و بزرگ شدن دارد، مواجہ ھستیم
یک رویداد آغاز یک راہ و زمینہ ای برای شبکہ سازی است
اگر قراراست استارت آپ باشیم نباید از فراز و نشیب ھا نترسیم
پروندہ الکترونیک سلامت بہ عنوان یک کار بسیار چالش است کہ موجب کسب و کار جدید می شود
در فضای جدید نیاز بہ بررسی، مطالعہ و پی گیری ھستیم کہ سر لوحہ کارآفرینان آیندہ است

ایرج حریرچی معاون کل وزارت بھداشت در اختتامیہ رویداد کارآفرینی فناوری ھای دیجیتال :
ھزینہ ھای حوزہ بھداشت در ھمہ کشورھا ۱۰/۵ درصد و در کشور ما ۸/۰۴ درصد است و ھمچنین در دنیا کل ھزینہ بھداشتی ۷۷۰۰ میلیارد دلار است
ھمہ سیستم ھای خدماتی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد در حوزہ بہداشت و درمان منابع خود را تلف می کند
طی ۵۰ سال گذشتہ ھمہ نظام ھای بہداشتی و درمانی ھزینہ ھای خود را افزایش دادند ککہ باید جلوی این ھزینہ ھا را بگیرند
اگر وارد حوزہ سلامت می شوید چیزھایی خریدار دارد کہ در حوزہ سلامت باشد و موجب کاھش ھزینہ ھا باشد
آیندہ ما وابستہ بہ کارھایی است کہ کارآفرینان می کنند
برای یکسال عمر بہ دست آوردن می توانیم سرانہ آن کشور را ھزینہ کنیم

ظفرقندی رییس سازمان نظام پزشکی در رویداد کارآفرینی فناوری ھای دیجیتال پزشکی :
کارھایی در وزارت بھداشت و درمان در زمین ماندہ است کہ آنقدر بار کاری در این وزارتخانہ زیاد است نمی تواند انجام دھد
وزارت بھداشت و درمان درمان را بر عہدہ دارد
اینکہ چہ کنیم لایف استایل ھای درست داشتہ باشیم در ابتدا باید بیماری تشخیص دادہ شود
قبل از درمان، آموزش سطح سواد سلامت و بعد از آن درمان است کہ با ارتباط با مردم محقق می شود
بہ زنان باید آموزش دادہ شود تا در زمان مقرر تست ھای لازم در راستای سلامت داشتہ باشندفناوری ھای دیجیتال پزشکی و سلامت

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید