مبتلایان به دیابت از بیماری خود آگاه نیستند

0
144
بیماری دیابت

مدیر عامل انجمن دیابت ایران در گفت و گو با نشریہ پزشکان ایرانی :
مبتلایان به دیابت از بیماری خود آگاه نیستند

مدیر عامل انجمن دیابت ایران اعلام کرد : بیش از ۱۲ درصد جمعیت کشور را بیماران مبتلا بہ دیابت تشکیل می دھد کہ این تعداد در کلانشہرھا بیشتر است.
اسداللہ رجب در گفت و گو با نشریہ پزشکان ایرانی با بیان این مطلب گفت : بیش از نیمی از مبتلایان بہ دیابت از بیماری خود آگاہ نیستند، بنابراین شیوع بیماری بہ ھمراہ ھزینہ ھای ھنگفت افزایش پیدا می کند.

وی افزود : آمار دقیقی از مبتلایان بہ دیابت در کشور وجود ندارد اما ھر سالہ ۲۰۰ تا ۳۰۰ ھزار بیمار مبتلا بہ دیابت داریم.
رجب دربارہ وضعیت داروھای بیماران مبتلا بہ دیابت بیان داشت : در شرایط تحریم وضعیت دارویی دیابت در کشور نسبت بہ سایر داروھای بیماریهای مختلف بھتر و تولید داروھای پایین آوردن میزان دیابت در داخل کشور بودہ است.

وی پخش داروھا برای بیماران مبتلا بہ دیابت را مشکل عمدہ دانست کہ بیماران بخصوص درشہرستان ھا با تہیہ آن با مشکل مواجہ ھستند.
مدیرعامل انجمن دیابت ایران بر مسئلہ آموزش برای این بیماران تاکید کرد و گفت : ۹۹ درصد درمان دیابت بہ دست بیمار مبتلا است کہ آموزش در مورد کنترل بیماری، این افراد دیگر مجبور بہ ھزینہ ھا گزاف نباشند.

رجب ۱۸ آبان ماہ را روز جہانی دیابت دانست و اظہارداشت : ھر سالہ انجمن دیابت ایران با ھمکاری وزارت بھداشت و درمان ، انجمن متخصصین غدد، شہرداری و آموزش و پرورش سمیناری در راستای روز جہانی دیابت با ھدف شناساندن دیابت بہ عموم مردم برگزار می کند.

بیماری دیابت

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید