انگیزہ محققان دارویی کشوربرای تولیددارو افزایش یافتہ است

0
152
تولید دارو
رییس سازمان غذا و دارو در گفت و گو با نشریہ پزشکان ایرانی :
انگیزہ محققان دارویی کشور برای تولید دارو افزایش یافتہ است

رییس سازمان غذا و دارو اعلام کرد : در شرایط تحریم انگیزہ محققان دارویی کشور برای تولید دارو افزایش یافتہ است وآمریکا باید بداند کہ با زور نمی توان با مردم صحبت کرد.

محمد رضا شانہ ساز در گفت و گو با نشریہ پزشکان ایرانی با بیان این مطلب گفت : در شرایط تحریم ھمہ برای تولید داروھای جدید انگیزہ پیدا کردند و ما از برخی رونمایی ھایی کہ انجام می شود جا می مانیم.

وی افزود :حدود پنج قلم داروی پروبیوتیک و ۱۵ مولکول جدید در روزھای آیندہ رونمایی می شود کہ تعداد زیادی از کارخانہ ھای دارویی و تجہیزاتی  منتظر ھستند تا در فرصت مناسب با حضور مقامات ارشد این داروھا رونمایی شود.

شانہ ساز گفت : حرکت زشتی از خزانہ داری آمریکا مبنی بر اینکہ اگر بخواھیم تسہیلات ایجاد کنیم در ورود غذا، دارو و تجہیزات پزشکی بہ طور مشخص مانع تراشی می کنند و برای این مانع تراشی، ادعاھایی می کنند کہ ھیچ دلیلی برای اثبات آن وجود ندارد و فقط تلاش می کنند کہ محدود بانک ھایی کہ با ما کار می کردند، جرات نکنند کارشان را با ما ادامہ بدھند.

وی بیان داشت : برای ما عادی شدہ است کہ آمریکایی ھا با تحریم ھا، سلامت مردم را ھدف گرفتند تا آن ھا دچار آسیب شوند.

تولید دارو

نشریه پزشکان ایرانی-دو هفته نامه پزشکی و پیراپزشکی  با هدف کمک به ازتقا دانش پزشکی منتشر و در اختیار علاقمندان قرار گرفت.این نشریه بر خود فرض می داند با جمع آوری مطالب از داخل و خارج از کشور ،این رسالت خود را انجام بدهد.

نشریه پزشکان ایرانی با انتشار زمتان بندی دقیق کنگره های پزشکی در داخل ایران و انتشار جدید ترین گایدلاین های روز دنیا و همچنین مطالعات انجام شده در سراسر جهان ،چکیده مقالات ارائه شده در کنگره های برگزار ده در جهان گامی کوچک در جهت ارتقا دانش پزشکی در کشور عزیزمان ایران بردارد.

دو هفته نامه پزشکان ایرانی با گستره توزیع سراسری در کلیه کنگره های پزشکی ،داروئی ….توزیع می گردد و همچنین برای علاقمندان با سیستم پستی ارسال می گردد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید