مدرسہ ھای امن برای صرع می توانند امتیاز ویژہ ای از آموزش پرورش بگیرند

0
403
مشاور امور توانبخشی وزیر بھداشت: مدرسہ ھای امن برای صرع می توانند امتیاز ویژہ ای از آموزش پرورش بگیرند

مشاور امور توانبخشی وزیر بھداشت:

مدرسہ ھای امن برای صرع می توانند امتیاز ویژہ ای از آموزش پرورش بگیرند

محمد تقی جغتایی در گفت و گو با نشریہ پزشکان ایرانی گفت : با ایجاد آگاهی دربارہ صرع به مدرسه، دانش آموزان مبتلا به صرع می توانند در مدرسه احساس امنیت داشت باشند و از ھمہ پتانسیل یادگیری خود استفاده کنند و بدون هیچ ترسی از نگرش های منفی، ارتباط دوستانه با همکلاسی های خود بسازند.

وی افزود : مدرسه های امن برای صرع، می توانند امتیاز ویژه ای از سوی آموزش و پرورش بگیرند. قوانین در این زمینه می تواند به شیوه ای موثر، کیفیت زندگی دانش آموزان مبتلا به صرع را افزایش دهد.

جغتایی با بیان اینکہ مدرسه های امن چهار ویژگی اصلی دارند، بیان داشت : آموزش کارکنان مدرسه برای تشخیص دقیق تشنج و اقدامات اولیہ، داشتن مجوز برای برنامۀ درمانی تشنج به عنوان قسمتی از پروندہ دانش آموز و اجازہ دسترسی به گروهی از کارکنان مدرسه که با دانش آموز مرتبط هستند، اطمینان از مصرف داروهای تجویزی پزشک برای دانش آموز مبتلا به صرع در زمان مدرسه ، آموزش و راهنمایی تمام دانش آموزان مدرسه دربارہ صرع و کمک های اولیه در هنگام تشنج از ویژگی ھای مدرسہ ھای امن ھستند.

وی گفت :امیدواریم مدارس جایی امن برای کودکان مبتلا بہ صرع باشد. جایی که از صرع نترسند و بدانند در زمان بروز تشنج، چه اقدام هایی، درست و چه کارهایی نادرست است.

مشاور توانبخشی وزیر بہداشت افزود: انجمن صرع ایران آمادہ حمایت از خانواده ها برای ورود به مدارس و آگاهی بخشی به اولیای مدرسه و دانش آموز دربارہ صرع است.

مدرسہ ھای امن برای صرع می توانند امتیاز ویژہ ای از آموزش پرورش بگیرند

مشاور امور توانبخشی وزیر بھداشت: مدرسہ ھای امن برای صرع می توانند امتیاز ویژہ ای از آموزش پرورش بگیرند

شریه پزشکان ایرانی-دو هفته نامه پزشکی و پیراپزشکی  با هدف کمک به ازتقا دانش پزشکی منتشر و در اختیار علاقمندان قرار گرفت.این نشریه بر خود فرض می داند با جمع آوری مطالب از داخل و خارج از کشور ،این رسالت خود را انجام بدهد.

نشریه پزشکان ایرانی با انتشار زمان بندی دقیق کنگره های پزشکی در داخل ایران و انتشار جدید ترین گایدلاین های روز دنیا و همچنین مطالعات انجام شده در سراسر جهان ،چکیده مقالات ارائه شده در کنگره های برگزار ده در جهان گامی کوچک در جهت ارتقا دانش پزشکی در کشور عزیزمان ایران بردارد.

دو هفته نامه پزشکان ایرانی با گستره توزیع سراسری در کلیه کنگره های پزشکی ،داروئی ….توزیع می گردد و همچنین برای علاقمندان با سیستم پستی ارسال می گردد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید