مدیر عامل شرکت داروسازی کیش مدیفارم

0
163
کیش مدیفارم

مدیر عامل شرکت داروسازی کیش مدیفارم در گفت و گو با نشریہ پزشکان ایرانی :
شاخص ترین معضلات طرح ژنریک ریشہ در ایجاد بازارھای قاچاق دارو بودہ است

مدیر عامل شرکت داروسازی کیش مدیفارم اعلام کرد : علیرغم اینکہ طرح ژنریک منافع ما و دولت را تامین کرد اما در کاھش ھزینہ و بار مالیاتی، مشکلاتی نیز وجود داشتہ کہ شاخص ترین معضلات ریشہ در ایجاد بازارھای قاچاق دارو ھمچون ناصرخسرو تھران ، پنج راہ مشہد و انوریہ شیراز است.

مجید محمد حسینی در گفت گفت و گو با نشریہ پزشکان ایرانی با بیان این مطلب گفت : در برھہ ای زمان دارو و نظام ژنریک نجاتبخش صنعت دارو و رفع نیاز بیماران بود اما طی دھہ ھای گذشتہ با یک روند و مسیری مواجہ بودیم کہ در حال حاضر دورہ گذار از طرح ژنریک را سپری می کنیم و بہ نظر من در یک اقتصاد باز، چارہ ای جز این کار نداریم. چون باید بہ سوی جہانی شدن پیش برویم.

وی افزود : در طرح ژنریک محدودیت ھایی را برای نظام دارویی و درمان کشور ایجاد می کردیم اما برای پزشکان ھیچ محدودیتی نداشتیم.

مدیر عامل شرکت داروسازی کیش مدیفارم بہ قاچاق دارو اشارہ کرد و گفت : بہ نظر من در سیستم دارویی کشور ھر اتفاقی می افتد ریشہ در تصمیمات و قوانینی دارد کہ از سوی سازمان غذا و دارو و وزارت بھداشت ابلاغ و اجرایی می شود. نظام دارویی ما جزو ساختار ھای اقتصادی بستہ دنیا است و در این نظام ھمہ موارد کنترل مستقیم دولت را بہ طرق مختلف دارد.
حسینی ادامہ داد : از طرح ژنریک امروز پوستہ نازکی باقی ماندہ کہ در برخی جاھا شاھد تمرکز دولتمردان ھستیم. وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی را بہ بخش ھای تولیدی اختصاص می دھیم ، با این ارز بخش کوچکی از نہادہ ھای تولیدمان را می گیریم کہ آن نوع خود سہم بالایی از قیمت نہایی ندارد.

وی افزود : امروز در تولید از نقطہ ای کہ درنظرداریم ارز بگیریم، سامانہ ھای مختلف درست می کنیم تا جایی کہ دارو تولید شود و بہ پخش ارائہ بدھیم.

حسینی در ادامہ با بیان اینکہ قاچاقچی کہ تا امروز در مقابل ناصرخسرو قرار می گیرد ناشی از خلاء قانونی است، اظہار داشت : قانونگذار ما چہ کاری کردہ کہ خلاء ایجاد شدہ است و نظارت ناقص در سیستم دارویی داریم. ما بہ جای اینکہ ارز را بیاوریم و ابتدای مسیر قراربدھیم، این ارز را باید بہ سازمان ھای بیمہ گر تقدیم کنیم.

وی گفت : امروز قوانین کاری کردہ کہ مرزھای قاچاق کالا از درون پایتخت و مراکز استان ھای کشور بہ بازارچہ ھای رسمی ما برود. دارو کالای حیاتی و مبحثی است کہ درون آن ھمیشہ باید فاکتورھای اجتماعی ، فرھنگی، امنیتی و سیاسی درنظر گرفتہ شود. اگر می خواھیم بہ صنعت دارو در کشور کمک کنیم، باید بہ این صنعت نگاہ ریشہ ای و توسعہ پایدار داشتہ باشیم.

مدیرعامل شرکت داروسازی کیش مدیفارم تصریح کرد : وقتی ما صنعتی را در سال حمایت از تولید داریم باید ارزش واقعی آن را پرداخت کنیم و از صنعت بخواھیم بہ تعہدات خود بہ موقع عمل کند. وقتی ما با ارزان فروشی یک کالای دارویی، نقطہ ضعفی را در سیاستگذاری می پوشانیم شاھد افزایش خودسرانہ دارو ھستیم و بہ ھیچ عنوان جلوی آن را نمی توانیم بگیریم.

حسینی گفت : دولت نتوانستہ در مقولہ قاچاق صد درصد موفقیت داشتہ باشد. از دھہ ھای گذشتہ با قاچاق بنزین تا ھر آنچہ کہ از سوبسید بہ دارو می دھیم ،نتوانستیم مرزھا را ببندیم.

کیش مدیفارم

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید