واکسیناسیون گروہ ھای مرتبط با بیماران الزامی است

0
268
واکسیناسیون بیماران

یک متخصص بیماری ھای عفونی در گفت و گو با نشریہ پزشکان ایرانی :
واکسیناسیون گروہ ھای مرتبط با بیماران الزامی است

یک متخصص بیماری ھای عفونی اعلام کرد : ھمہ گروہ ھایی کہ با بیماران مرتبط ھستند اعم از پرستاران، ماماھا، پرسنل اتاق عمل و آزمایشگاهی باید واکسینہ شوند.

محمدرضا صالحی در گفت و گو با نشریہ پزشکان ایرانی با بیان این مطلب گفت : با کمک وزارت بھداشت و مرکز بیماریهای واگیردار واکسن آنفولانزا بہ صورت رایگان در بیمارستان ھا برای تزریق این گروہ ھا فراھم شدہ است. اما متاسفانہ گروھی از ھمکاران پزشک یا اعتقادی بہ تزریق این واکسن ندارند و یا با توجہ بہ عوارض واکسن در برخی اخبار کہ دیدہ می شود نگرانی برایشان وجود دارد کہ با زدن واکسن دچار عوارض می شوند.

وی افزود : در مطالعاتی کہ در دنیا انجام شدہ، میزان عوارض بیماری بیشتر از تجدید واکسن است.
صالحی بیان داشت : پوشش واکسیناسیون در کشور نسبت بہ سال ھای گذشتہ با مطالب مندرج در رسانہ ھا بہتر شدہ است.

اماھنوز پوشش صحیح آن وجود ندارد کہ در این خصوص باید بحث ھای علمی توسط افراد خبرہ در رسانہ ھا، تلویزیون و شبکہ ھای اجتماعی افزایش یابد و ھمچنین آگاھی رسانی در مورد عوارض، بیشتر انجام شود.

واکسیناسیون بیماران

نشریه پزشکان ایرانی-دو هفته نامه پزشکی و پیراپزشکی  با هدف کمک به ازتقا دانش پزشکی منتشر و در اختیار علاقمندان قرار گرفت.این نشریه بر خود فرض می داند با جمع آوری مطالب از داخل و خارج از کشور ،این رسالت خود را انجام بدهد.

نشریه پزشکان ایرانی با انتشار زمان بندی دقیق کنگره های پزشکی در داخل ایران و انتشار جدید ترین گایدلاین های روز دنیا و همچنین مطالعات انجام شده در سراسر جهان ،چکیده مقالات ارائه شده در کنگره های برگزار ده در جهان گامی کوچک در جهت ارتقا دانش پزشکی در کشور عزیزمان ایران بردارد.

دو هفته نامه پزشکان ایرانی با گستره توزیع سراسری در کلیه کنگره های پزشکی ،داروئی ….توزیع می گردد و همچنین برای علاقمندان با سیستم پستی ارسال می گردد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید