اولین عارضہ پوکی استخوان، شکستگی استخوان است

0
174
اولین عارضہ پوکی استخوان، شکستگی استخوان است

معاون فرھنگی و اجتماعی دانشگاہ علوم پزشکی تہران در گفت و گو با نشریہ پزشکان ایرانی :
اولین عارضہ پوکی استخوان، شکستگی استخوان است

معاون فرھنگی و اجتماعی دانشگاہ علوم پزشکی تہران اعلام کرد : با توجہ بہ اینکہ مالیات بر دخانیات در کشور پایین و دسترسی دخانیات برای جوانان زیاد است، مصرف دخانیات موجب پوکی استخوان و پایین آوردن طول عمر می شود.

عبدالرحمن رستمیان در گفت و گو با نشریہ پزشکان ایرانی با بیان این مطلب گفت : از اینکہ روزی را بہ نام روز پوکی استخوان قرار می دھند خوب است چرا کہ اھمیت کار بیان می شود و رسانہ ھا کمک می کنند مردم آموزش ببینند تا آگاھی پیدا کنند و بہ پوکی استخوان کمتر مبتلا شوند.

وی افزود : یکی از دلایل پوکی استخوان ژنتیک است کہ خانوادہ ھایی کہ سابقہ پوکی استخوان دارند در سالہایی کہ شیوع بیشتری دارد، دقت داشتہ باشند. اما مصرف لبنیات را می توانیم از ابتدای زندگیمان داشتہ باشیم چراکہ تامین کلسیم و ویتامین “د” موجب می شود پوکی استخوان کمتر ایجاد شود.

وی تصریح کرد: تا دھہ ۳۰ استخوان ھا رشد می کنند کہ می توانیم با مصرف لبنیات و فعالیت فیزیکی این رشد را بالا ببریم.

رستمیان فعالیت فیزیکی را شامل پیادہ روی و ورزش مناسب دانست تا منجر بہ افزایش مقاومت استخوان شود.

وی افزود : بعد از دھہ ۳۰ اگر فعالیت فیزیکی مناسب داشتہ باشیم می توانیم درصدی از ایجاد پوکی استخوان را کاھش دھیم.

وی بہ مصرف لبنیات در مدارس اشارہ کرد و گفت : خوب است کہ این کار ادامہ پیدا کند.

معاون فرھنگی و اجتماعی دانشگاہ علوم پزشکی تهران بیان داشت : خانم ھا بہ دلیل اینکہ استروژن شان کاھش پیدا می کند، زودتر بہ پوکی استخوان مبتلا می شوند. بنابراین خانم ھای بالای ۶۵ سال و آقایان بالای ۷۰ سال باید تراکم استخوان را انجام دھند تا پوکی استخوان را شناسایی و درمان شود.

رستمیان ادامہ داد: با توجہ بہ اینکہ پوکی استخوان شایع است با مراقبت می توانیم ابتلا بہ این بیماری را کاھش دھیم. وی اولین عارضہ پوکی استخوان، را شکستگی استخوان دانست.

رستمیان توصیہ کرد کہ برای بیماریهای جزئی از مصرف کورتون خودداری شود چرا کہ مصرف کورتون ھا عامل ایجاد پوکی استخوان است.

اولین عارضہ پوکی استخوان، شکستگی استخوان استاولین عارضہ پوکی استخوان، شکستگی استخوان است

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید