کانون آموزشی اجباری کمک ھای اولیہ

0
272
کانون آموزشی اجباری کمک ھای اولیہ

ھمتی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بھداشت :

کانون آموزشی اجباری کمک ھای اولیہ در مدارس سطح کشور در راستای جلوگیری از سوانح راہ اندازی می شود
آموزش کمک ھای اولیہ با ھمکاری نیروی انتظامی و ھلال احمر کار را پیش بردیم. این طرح در آلمان راہ اندازی شد کہ نتایج خوبی بہ دنبال داشتہ است.
نصب کارتخوان در مطب ھا از جہت قانون اجباری است اما ما بہ عنوان وزارت بھداشت نمی توانیم این مورد را اجباری کنیم. ما از پزشکان استدعا داریم در مطب ھا اقدام بہ نصب کارتخوان کنند
افزایش مالیات بر دخانیات در کشور ۱۰ درصد است و در برخی کشورھا تا ۷۰ درصد رسیدہ است
عوارض در خردہ فروشی و تولید کنندہ و لایحہ مالیات بر ارزش افزودہ در بودجہ ۹۹ آغاز شدہ است
از ھمہ کالاھای آسیب رسان مالیات گرفتہ می شود. مالیات بر ارزش افزودہ منابع پایدار ھستند. اگر منابع بہ سوی ارزش افزودہ حرکت کند در حوزہ سلامت ھزینہ می شود
توزیع نابرابر نیرو ھا ی پزشکی مہمترین مشکل در وزارت بھداشت است.
برای ھر دانشجوی پزشکی ۴۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان تا مرحلہ فارغ التحصیلی فرد ھزینہ می شود
با کمبود ۵۵ ھزار دانشجوی پزشکی مواجہ ھستیم
تخت ھای بیمارستانی در طرح تحول افزایش یافتہ است
با کمبود دو ھزار استاد در دانشگاہ ھا داریم و ھمچنین فضاھای آموزشی ما کافی نیست. در بسیاری از دانشگاہ ھا تا ۸۰ نفر دانشجوی پزشکی ظرفیت داریم

کانون آموزشی اجباری کمک ھای اولیہکانون آموزشی اجباری کمک ھای اولیہ

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید