ھشتمین کنفرانس سلامت زنان

0
178
ھشتمین کنفرانس سلامت زنان
دبیر علمی ھشتمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان در گفت و گو با نشریہ پزشکان ایرانی :
۱۵۰۰ میلیون نفر از جمعیت جہان از اختلالات روانی رنج می برند

دبیر علمی ھشتمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان اعلام کرد : براساس تخمین سازمان بھداشت جھانی بیش از ۱۵۰۰ میلیون نفر از جمعیت جہان از اختلالات روانی رنج می برند کہ پیش بینی می شود تا ۲۰۲۰ سہم اختلالات روانی و عصبی بہ ۱۵ درصد کل بار بیماری ھا برسد.

نجمہ مہارلویی در گفت و گو با نشریہ پزشکان ایرانی با بیان این مطلب گفت : سلامت روان یکی از حقوق اصلی بشر و اساسی ترین جزو رفاہ اجتماعی است بہ طوری کہ در عصر حاضر سلامت روان یکی از شاخصہ ھای مہم بھداشت جامعہ قلمداد شدہ و روانشناسان و جامعہ شناسان را بہ خود جلب کردہ است.

وی افزود : شیوع بالای این بیماری ھا و ناتوانایی ھا موجب شدہ مشکلات سلامت روان در ھمہ جوامع بہ عنوان یک اولویت سلامت مورد توجہ قرار بگیرد.
مہارلویی ادامہ داد: زنان نیمی از پیکرہ جہانی را تشکیل می دھند و نیمی دیگر توسط آن ھا بزرگ می شوند و در عین حال جزو لاینفک ھمہ بخش ھای جامعہ ھستند ، آن ھا را درمعرض خطر بیشتر ابتلا بہ مشکلات روانی قرار می دھد.

دبیر علمی ھشتمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان بیان داشت : فقدان نشاط موجب اضطراب، استرس و ناامیدی در زندگی را بہ ھمراہ خواھد داشت و بانوان بہ دلیل حساسیت ھای روحی و عاطفی بیشتر در معرض آسیب ھای روانی قرار دارند.

مہارلویی گفت : مطالعات نشان می دھد در ایران طی سالہای اخیر مواجہ با رشد روزافزون اختلالات روانی و رفتاری ھستیم. چنانچہ براساس مطالعات بہ سرپرستی دکتر نوربالا در استان ھای مختلف کشور در سال ۷۸ ، ۲۱ درصد شرکت کنندگان در این مطالعہ دچار یکی از انواع اختلالات روانی بودند کہ بانوان دو برابر آقایان بودند یعنی ۵۹ درصد بانوان و ۱۴/۹درصد آقایان دچار اختلالات روانی بودند.

وی تصریح کرد : اختلالات روانی ارتباط مستقیم بہ افزایش سن دارد.

ھشتمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان ۱۳ و ۱۴ آذرماہ توسط مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت و دانشگاہ علوم پزشکی شیراز در تہران واقع در فرھنگستان علوم پزشکی جمہوری اسلامی ایران با محوریت سلامت روان برگزار می شود.

ھشتمین کنفرانس سلامت زنان

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید