حدود یک سوم بیماران مبتلا بہ دیابت دچار عوارض چشم ھستند

0
241
دیابت عوارض بینایی
عضو ھیات مدیرہ انجمن چشم پزشکی ایران طی نشست خبری :
حدود یک سوم بیماران مبتلا بہ دیابت دچار عوارض چشم ھستند

عضو ھیات مدیرہ انجمن چشم پزشکی ایران اعلام کرد : ۱۰ درصد از بیماران مبتلا بہ دیابت دچار عوارض بینایی می شوند اما اگر بہ موقع بہ پزشک مراجعه کنند این بیماری کنترل خواھد شد.

بہ گزارش نشریہ پزشکان ایرانی حمید احمدیہ در نشست خبری بیست و نھمین کنگرہ سراسری انجمن پزشکی ایران گفت : با توجہ بہ شیوع بیماری دیابت ، بیماران مبتلا اطلاع ندارند کہ نیازمند چکاب دارند و دچار عوارض چشمی می شوند.

وی افزود : بیماریهای چشمی در کشور متفاوت با سایر کشورھا است بہ طوری کہ یکسری بیماری ھا قابل درمان است. بہ طوری کہ در ایران و در اکثر نقاط کشور جراح چشم برای درمان آب مروارید وجود دارد.

احمدیہ در ادامہ آب سیاہ (گلوکوم) را از دیگر بیماریهای چشمی دانست و بیان داشت : این بیماری خطری است کہ ممکن است بدون ھیچ اطلاعی تا مدت ھا بدون علامت خاص در افراد وجود داشتہ باشد. بنابراین گروہ تخصصی گلوکوم برای فراھم آوردن امکانات برای این بیماران تلاش می کنند. چرا کہ تا مراحل آخر بیماری، فرد نمی داند کہ بہ گلوکوم مبتلا شدہ است.

وی شیوع گلوکوم را از ۴۰ سالگی بہ بعد دانست و گفت : گلوکوم مادرزادی را داریم کہ ھمکاران و متخصصان ژنتیک تست ھای احتمالی انتقال در قبل از ازدواج در مناطقی کہ شیوع بالاتری است، انجام می شود. بہتر است افراد بالای ۵۰ سال بہ چشم پزشک مراجعه کنند تا چنانچہ مبتلا بہ گلوکوم ھستند ، بیماری آن ھا بہ موقع تشخیص دادہ شدہ تا منجر بہ نابینایی نشوند.

احمدیہ بہ مشکلات چشمی در نوزادان نارس اشارہ کرد و اظہارداشت : گاھی این مشکلات می تواند بہ دلیل عدم بھداشت نامناسب و زایمان سزارین اتفاق می افتد.

عضو ھیات مدیرہ انجمن چشم پزشکی ایران بہ بیست و نھمین کنگرہ سراسری انجمن پزشکی ایران اشارہ کرد و گفت : این کنگرہ از ۲۸ آبان تا اول آذرماہ در مشہد با حضور محققان برتر و فوق تخصصان چشم پزشکی کشور سایر کشورھا آمریکایی ، اروپایی و… برگزار می شود.
چگونگی تشخیص آب سیاہ (گلوکوم) معضل مہمی است

در ادامہ محمد رضا صداقت دبیر علمی بیست و نھمین کنگرہ سراسری انجمن پزشکی ایران گفت : در پزشکی بسیاری از درمان ھای چشم ثابت نیستند و برخی در حال تغییر ھستند. بہ طور مثال بیماران مبتلا بہ دیابت طی سہ دھہ قبل با درمان ھای دارویی و تکنولوژی جدید درمان می شوند. بنابراین در کنگرہ ھای پزشکی تکنولوژی ھا و داروھای نوین معرفی می شوند.

وی تصریح کرد: گلوکوم علت عمدہ نابینایی غیرقابل برگشت و سومین علت نابینایی در جہان است.

وی افزود : یک تا سہ درصد از کودکان دچار تنبلی چشم می شوند و کودکانی کہ از زیر ۴ سالگی مشکل بیماریهای چشمی و آب مروارید پیدا می کنند،درمان تا ۱۰ سالگی درمان و جراحی نشوند با عوارض چشمی شدید مواجہ می شوند.

صداقت بیان داشت : در بیست و نھمین کنگرہ سراسری انجمن پزشکی ایران تازہ ھای چشم پزشکی و مشکلات علمی وصنفی بررسی می شود و روش اجرای کنگرہ کہ در سال گذشتہ بہ صورت مکتوب و نوشتاری چاپ می شد، امسال کمتر از این روش استفادہ می شود و از طریق وسایل مجازی اطلاع رسانی می شود.

وی ادامہ داد : گروہ خاص فوق تخصصان قرنیہ در کنگرہ چشم پزشکی ایران حضور دارند

دیابت عوارض بینایی

 

 

دیابت عوارض بینایی دیابت عوارض بینایی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید