طی دو دھہ اخیر در زمینه مالی بہ گروہ بیہوشی کشور ظلم شدہ است

0
671
طی دو دھہ اخیر در زمینه مالی بہ گروہ بیہوشی کشور ظلم شدہ است

رییس انجمن بیہوشی ایران:

طی دو دھہ اخیر در زمینه مالی بہ گروہ بیہوشی کشور ظلم شدہ است

رییس انجمن بیہوشی ایران اعلام کرد : حقوق متخصصان بیہوشی مکفی نیست و ای در حالی است کہ تعداد زیادی از این افراد کشور را ترک کردند یا بہ فکر ترک آن ھستند. چون طی دو دھہ اخیر بہ این قشر از جامعہ پزشکی ظلم شدہ است.

علیرضا سلیمی در گفت و گو با نشریہ پزشکان ایرانی گفت : ما در کشور حدود ۴ ھزار و ۷۰۰ متخصص بیہوشی داریم کہ جزو متخصص ھای پایہ و مورد نیاز ھمہ بیمارستان ھا است. این در حالی است کہ ما از مرکز تہران تا اقصی نقاط مرزی پوشش مناسبی از این متخصصان داریم.

وی افزود: ما فلوشیب ھای مختلفی را برای بخش ھای مراقبت ھای ویژہ در راستای بیہوشی قلب، کنترل درد و سایر رشتہ ھا تربیت می کنیم تا خدمات خوبی ارایہ بدھند.
سلیمی بہ کیفیت داروھای بیہوشی اشارہ کرد و گفت : بہ لحاظ دارو حداقل ھای مورد نیاز با استاندارد ھای لازم را دسترس داریم. داروھایی کہ در ایران وجود دارد از کیفیت بالایی برخوردار است و تاکنون ھیچ سابقہ ای از داروھای تقلبی یا درجہ دو نداشتیم. اما طبیعی است کہ در مقطعی از زمان کمبود ھای دورہ ای طی دو سال اخیر تجربہ کردیم.

وی با بیان اینکہ داروھای بیہوشی جزو داروھای بیمارستانی محسوب می شود، اظہار داشت : بیماران بہ طور مستقیم درگیر تہیہ این داروھا نیستند و بیمارستان ھا و مراکز درمانی اقدام بہ فراھم کردن آن می کنند.

رییس انجمن بیہوشی ایران با بیان اینکہ حقوق متخصصان بیہوشی مکفی نیست، گفت : در این زمینه بہ گروہ بیہوشی ظلم شدہ است کہ امیدواریم این مسئلہ مورد توجہ مسوولان قرار و بازنگری صورت بگیرد. چرا کہ تخصص بیہوشی در ھمہ دنیا جزو سہ یا چہار رشتہ پردرآمد جامعہ پزشکی است و متاسفانہ در ایران کمبود حقوق متخصصان بیہوشی موجب ترک تعدادی از این افراد از کشور شد.

طی دو دھہ اخیر در زمینه مالی بہ گروہ بیہوشی کشور ظلم شدہ استطی دو دھہ اخیر در زمینه مالی بہ گروہ بیہوشی کشور ظلم شدہ است

نشریه سبک سلامتی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید