یک ھزار کلینیک سرپایی در کشور قابل افتتاح است

0
114
یک ھزار کلینیک سرپایی در کشور قابل افتتاح است

معاون درمان وزارت بھداشت طی نشست خبری ھفتہ دولت :

یک ھزار کلینیک سرپایی در کشور قابل افتتاح است کہ تعدادی از این کلینیک ھا طی پنج ماھہ ابتدایی امسال بہ بہرہ برداری رسید و مابقی تا پایان امسال بہ بہرہ برداری می رسد
ما بہ اندازہ کافی از بیمارستان ھای کشور شناخت داریم اما با بازدیدھای سرزدہ می توانیم از کم وکاستی ھا اطلاع داشتہ باشیم و در صورت مشاھدہ ھر گونہ تخلف، تذکرات لازم دادہ می شود و در مرحلہ بعدی بیمارستان موردنظر سطح بندی می شود

۶ ھزار تخت بیمارستانی در کشور بخصوص در استان ھای محروم راہ اندازی می شود البتہ تعدادی از ابتدای امسال راہ اندازی شدہ است
پروژہ تخت بیمارستانی را در استان ھای زابل، آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، سیستان و بلوچستان، زاھدان و ایلام داریم. البتہ برخی تخت ھا تجہیز شدند
در خصوص اعتباربخشی بیمارستان ھا در تہران چندین بیمارستان خصوصی کاھش اعتباربخشی داشتیم و در درجہ ۴ قرار گرفتند

در بستہ ھای تحول، بازنگری ھا در راستای خدمات بہ بیماران صعب العلاج تقویت شدہ است
در حوزہ بیماران تالاسمی ضمن تدوین استانداردھای لازم را داشتیم و در استان ھای مختلف آموزش ھای لازم را بہ درمان کنندہ ھا ارائہ شدہ است

آزمایش ھای ژنتیکی برای بیماران متابولیکی و با کمک اساتید دانشگاہ ھا بیماریهای متابولیک مورد آزمایش ھای تشخیصی انجام شدہ است
صصرفہ جویی در بیماران متابولیسمی داشتیم

در حوزہ درمان طی دو سال گذشتہ تدوین راھنماھای بالینی و استانداردھای خدمت در قالب سطحی بندی و توجہ بہ بیماران خاص و ھزینہ ھای زیاد داشتیم
حوزہ معاونت درمان وزارت بھداشت و درمان برای اولین بار ۶۰۰ خدمت داشتہ است
داروھای گران قیمت از طریق بیمہ در حال مدیریت است و در کنار استاندارد ھا خدمت ھا، راھنماھای بالینی تدوین سند امسال حوزہ درمان بودہ است

یک ھزار کلینیک سرپایی در کشور قابل افتتاح استیک ھزار کلینیک سرپایی در کشور قابل افتتاح است

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید