روانشناسان نیازی بہ مجوز پروانہ ندارند

0
212

مدیر عامل خانہ روانشناسان ، مشاوران و حرف یاورانہ :

روانشناسان نیازی بہ مجوز پروانہ ندارند

روانشناسان نیازی بہ مجوز پروانہ ندارند،مدیرعامل خانہ روانشناسان، مشاوران و حرف یاورانہ اعلام کرد: ظرفیت روانشناسان را نباید خارج از حوزہ حرفہ ای خود قلمداد کنیم. چرا کہ قوانین از این قشر از جامعہ حمایتی نمی کند.

بہ گزارش نشریہ پزشکان ایرانی مداحی در مراسم افتتاح طرح ارتقای شبکہ نیروی انسانی سلامت روان محلہ محور گفت : قانون الزام مشاورہ قبل از ازدواج و عدم بیمہ روانشناسان در مجلس شورای اسلامی وجود ندارد. بنابراین مراکز مشاورہ با ھزینہ خود بہ شھروندان خدمت رسانی می کنند.
وی افزود : ۸۰ درصد روانشناسان در راستای سبک زندگی آسیب رسان فعالیت دارند. در سبک زندگی نیاز بہ مداخلہ درمانی نیست و باید این مسئلہ را با بکارگرفتن متخصصان اصلاح کنیم.

مداحی ادامہ داد : خانہ روانشناسان در کنار سازمان بھزیستی، شھرداری و مشاوران است و سعی داریم خدمات مشاورہ ای را بہ طور ۳۶۰ درجہ ارائہ کنیم.
وی اوضاع روانشناسی شہر و کشور را خوب دانست و گفت : طرح ارتقای شبکہ نیروی انسانی سلامت روان محلہ محور را در راستای حوزہ سلامت دنبال می کنیم و خانہ روانشناسان بہ عنوان واسطہ مشاوران با کمک بھزیستی، شھرداری و سازمان ھای حاکمیتی از مراکز روانشناسی و مشاورہ ای حمایت می کند.

روانشناسان نیازی بہ مجوز پروانہ ندارندروانشناسان نیازی بہ مجوز پروانہ ندارند

نشریه پزشکان ایرانی-دو هفته نامه پزشکی و پیراپزشکی  با هدف کمک به ازتقا دانش پزشکی منتشر و در اختیار علاقمندان قرار گرفت.این نشریه بر خود فرض می داند با جمع آوری مطالب از داخل و خارج از کشور ،این رسالت خود را انجام بدهد.

نشریه پزشکان ایرانی با انتشار زمان بندی دقیق کنگره های پزشکی در داخل ایران و انتشار جدید ترین گایدلاین های روز دنیا و همچنین مطالعات انجام شده در سراسر جهان ،چکیده مقالات ارائه شده در کنگره های برگزار ده در جهان گامی کوچک در جهت ارتقا دانش پزشکی در کشور عزیزمان ایران بردارد.

دو هفته نامه پزشکان ایرانی با گستره توزیع سراسری در کلیه کنگره های پزشکی ،داروئی ….توزیع می گردد و همچنین برای علاقمندان با سیستم پستی ارسال می گردد.

نشریه سبک سلامتی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید