عدم برتری لتروزول بر کلومیفن

0
665
عدم برتری لتروزول بر کلومیفن در درمان ناباروی بدون علت

عدم برتری لتروزول بر کلومیفن

عدم برتری لتروزول بر کلومیفن،کلومیفن به‌طور معمول به منظور تحریک تخمک‌گذاری متعدد در زنان مبتلا به ناباروری با علت نامشخص تجویز می‌شود، در حالی که مهارکننده‌های آروماتاز مثل لتروزول می‌توانند میزان تولد زنده را افزایش دهند ولی ممکن است منجربه کاهش حاملگی‌های متعدد شوند. محققان تحت حمایت مالی موسسه ملی بهداشت آمریکا (NIH) تعداد ۹۰۰ زن تخمک‌گذار مبتلا به ناباروری را با علت نامشخص، به طور تصادفی شده برای دریافت حداکثر چهار چرخه تحریک تخمدان با استفاده از گنادوتروپین،کلومیفن یا لتروزول انتخاب کردند. درمیان بارداری‌های درحال رشد، استفاده از لتروزول در مقایسه با ترکیب گنادوتروپین و کلومیفن یا کلومیفن به تنهایی، تفاوت معناداری را در میزان حاملگی متعدد نشان نداد. این درحالی است که میزان حاملگی متعدد لتروزول در مقایسه با گنادوتروپین به‌طور معناداری کمتربود (میزان حاملگی متعدد در صورت مصرف لتروزول: ۹ از۶۷ بارداری). شایان ذکر است فقط مصرف لتروزول یا کلومیفن منجر به حاملگی‌های متعدد دوقلویی شدند و ۱۰ حاملگی سه‌قلویی با مصرف گنادوتروپین رخ داد. میزان تولد زنده در بین زنان مصرف کننده لتروزول یا کلومیفن مشابه بود ولی این میزان به طور معناداری در بین زنانی که درحال مصرف گنادوتروپین بودند، کمتر بود. تعداد ناهنجاری‌های مادرزادی در بین تمام گروه‌ها در محدوده‌ای بود که برای بارداری‌های خودبه‌‌خود انتظار می‌رفت. دربین گروه‌ها از نظر زمان انتظارتابارداری، میزان سقط و عوارض مادرزادی نوزاد تفاوت معناداری مشاهده نشد.
بحث:
این کارآزمایی تصادفی شده و تحت کنترل نتوانست برتری لتروزول را بر کلومیفن در درمان ناباروری با علت نامشخص نشان دهد. با توجه به سال‌ها تجربه در کلومیفن و این حقیقت که مهارکننده‌های آروماتاز برای تحریک تخمدان مورد تایید نیستند، حمایت از ترجیح لتروزول بر کلومیفن در زنان مبتلا به این بیماری دشوار است.
علاوه بر این، تاثیر گنادوتروپین‌ها را در وقوع حاملگی سه‌قلویی می‌توان تقویت کننده پیشنهادات قبلی دانست. براساس پیشنهادهای مذکور، زنانی که مبتلا به ناباروری با علت نامشخص هستند و مصرف کلومیفن نیز در آنها منجر به بارداری نشده، می‌بایست لقاح آزمایشگاهی را پیگیری کنند.

عدم برتری لتروزول بر کلومیفن در درمان ناباروی بدون علتعدم برتری لتروزول بر کلومیفن در درمان ناباروی بدون علت

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید